You are here!!

Podmienky použitia

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Danone a. s. ("my, "nám", "nás"). Prístup na tieto webové stránky a ich použitie podlieha nasledovným podmienkam, špecifickým podmienkam použitia konkrétnych miest týchto webových stránok a všetkým súvisiacim zákonom. Použitím týchto webových stránok dávate svoj súhlas s týmito podmienkami použitia a použitím doplňujúcich miest týchto stránok, dávate súhlas s tým byť viazaní ich podmienkami; pokiaľ nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím nepoužívajte tieto stránky.

1. ZMENY V PODMIENKACH POUŽITIA

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť, preto by ste mali túto stránku z času na čas navštíviť, aby ste boli o aktuálnych podmienkach použitia informovaní. Pokiaľ budete tieto webové stránky používať aj po takýchto zmenách, bude sa predpokladať, že ste so zmenami súhlasili. 

2. PRESMEROVANIA NA INÉ STRÁNKY

Vyhradzujeme si právo poskytovať presmerovania na webové stránky tretích strán. Tieto presmerovania sú dohodnuté s predmetnými stránkami kedykoľvek to uznáme za vhodné, v závislosti od obsahu týchto stránok a poskytovaných služieb. Nezodpovedáme za obsah webových stránok tretích strán a neprijímame žiadnu zodpovednosť, v žiadnom zmysle, za žiadne škody, ktoré utrpíte vo vzťahu k používaniu týchto stránok. Takéto stránky tretích strán podliehajú odlišným podmienkam použitia a mali by ste si ich prečítať, než tieto stránky začnete používať.   

3. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Prístup na tieto webové stránky vám zaručuje ich používanie výlučne na osobné, nekomerčné použitie. Všetky práva, názvy a nároky na všetky aspekty týchto stránok, vrátane ochranných známok a autorských práv zostávajú výlučne našim vlastníctvom, vlastníctvom našich pridružených spoločností alebo našich licensorov. Rozmnožovanie, úprava alebo distribúcia obsahu týchto stránok, bez nášho písomného súhlasu, je prísne zakázaná. Aby sme sa vyhli pochybnostiam vyhlasujeme, že kopírovanie textov, fotografií, dokumentov, ochranných známok, obchodných značiek alebo iných značiek na týchto webových stránkach je prísne zakázané.

Prijatím týchto podmienok použitia a na základe svojej registrácie a používaním týchto webových stránok nám poskytujete použitie svojho obsahu, vrátane dát, obrázkov a textov, bez nároku na honorár, avšak s vylúčením akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli viesť k vašej identifikácii, toto platí na akékoľvek účely, vo všetkých médiách po celom svete, na celý život, v rámci akéhokoľvek zákona o duševnom vlastníctve, ktorého sa to týka. 

4. VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNOK

Registráciou na našich stránkach dávate súhlas s tým, že nás budete informovať, kedykoľvek budete mať podozrenie, že vaše užívateľské meno a heslo môžu byť použité nepovolanými osobami. Všetky vami dodané informácie prostredníctvom tejto stránky uschováme v súlade s našou Politikou o súkromí. Súhlasíme, že vaše informácie budeme držať v tajnosti, rovnako ako akékoľvek náležitosti, ktoré buď označíte ako tajné alebo je zrejmé, že sú tajné svojou podstatou. Súhlasíte s prebraním plnej zodpovednosti za uloženie akýchkoľvek súborov a dát, ktoré nám poskytnete. Súhlasíte s tým, že nebudete zverejňovať ani vysielať žiaden obsah, ktorý by bol nezákonný, výhražný, hanlivý, urážlivý, obscénny, pornografický alebo neprístojný, prípadne obsah, ktorý by mohol predstavovať alebo podnecovať správanie, ktoré by mohlo byť považované za kriminálne alebo ktoré by mohlo porušovať platné zákony alebo ustanovenia. Vyhradzujeme si právo takýto materiál z týchto webových stránok odstrániť. Taktiež sa zaväzujete neprenášať akékoľvek víry alebo iný škodlivý obsah na tieto stránky.    

Potvrdzujete nám, že akékoľvek informácie z vašej strany, ktoré nám poskytujete, nebudú porušovať duševné vlastníctvo žiadnej tretej strany a nebudú v rozpore so zákonmi a nariadeniami žiadnej krajiny, ktorá môže mať nad ich použitím zákonné právo. Súhlasíte, že nám dáte ihneď vedieť ohľadne akejkoľvek požiadavky voči vám súvisiacej s porušením autorských práv, v spojitosti s použitím týchto stránok.

5. ZODPOVEDNOSŤ

Napriek snahe o to, aby bola každá informácia na týchto stránkach správna, neručíme za presnosť a úplnosť týchto materiálov. Neručíme za to, že tieto stránky alebo server, ktorý ich poskytuje nepodlieha vírusom alebo iným škodlivým súčastiam a vy prijímate celú škodu za nevyhnutný servis, opravu alebo úpravu svojho počítačového systému. 

Rovnako ani my, ani naše pridružené spoločnosti nebudú zodpovedné za priame, nepriame, zvláštne alebo následné škody (vrátane nárokov tretích strán, strát zisku, výnosov alebo povesti) vami alebo tretími stranami utrpené vo vzťahu s použitím týchto webových stránok. Žiadna časť týchto podmienok použitia nesmie byť interpretovaná ako pokus znížiť alebo vylúčiť našu zodpovednosť za akúkoľvek osobnú ujmu spôsobenú našou nedbanlivosťou a pokiaľ ste užívateľ, nič čo povieme nemá vplyv na vaše práva.   

Tieto podmienky použitia sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Prístupom na tieto stránky a ich používaním súhlasíte, že akýkoľvek spor bude riešený výlučne súdmi Slovenskej republiky.

6. PRIDÁVANIE KOMENTÁROV

Keď pridávate komentáre, berte prosím na vedomie, že (ZOZNAM DOLE V ODRÁŽKACH)

Máte iba 500 znakov na to, aby ste dali všetkým vedieť, čo si myslíte, preto sa snažte byť struční a zrozumiteľní.

Keď pridáte komentár, každý na týchto stránkach bude môcť tento komentár vidieť, rovnako ako vaše krstné meno a dátum, kedy ste komentár zverejnili.

Existuje internetová etiketa - takže napríklad nepoužívajte VŠETKY PÍSMENÁ VEĽKÉ, aby to nevyzeralo, že kričíte.

Budeme mazať všetky príspevky obsahujúce nevhodný jazyk. Urážlivé, agresívne, obscénne alebo hanlivé komentáre akéhokoľvek druhu budú vymazané bez uvedomenia. Pokiaľ vás nejaký komentár znepokojuje, nahláste nám ho prosím. 

Nesmieme publikovať komentáre, ktoré odkazujú na iné spoločnosti alebo produkty a preto takéto príspevky budú zmazané. 

Vo svojich komentároch nesmiete uvádzať vlastné ani cudzie kontaktné údaje, vrátane emailových adries, telefónnych čísel alebo poštových adries.  

Vaše komentáre by mali byť vyjadrením vašich názorov a nemali by to byť názory kopírované z iných webových stránok. 

Activia ani Danone nenesú zodpovednosť za obsah príspevkov. Komentáre sú výlučne názormi ich autorov. 

Vaše komentáre nebudú upravované a preto, keď porušia tieto pravidlá aj v najmenšom zmysle, budú zmazané.

Zverejnením príspevku nám dávate zvolenie použiť časť príspevku alebo celý príspevok na budúcu marketingovú komunikáciu bez nároku na honorár. 

 

© 2017 Danone - všetky práva vyhradené.

Danone, spol. s r.o.

Prievozská 4
821 09 Bratislava

*Live InSync = Être en phase